Miljöpolicy för Ardeo Bygg & Konsult AB

Ardeo Bygg & Konsult AB ska erbjuda sunda och bra arbetsplatser med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår strategi är att styra vår verksamhet mot fyra övergripande miljömål. Målen syftar till att steg för steg minska vårt bidrag till att förstöra naturens funktioner och mångfald.

1. Vi ska minska vårt bidrag till att koncentrationerna av ämnen från berggrunden ökar i naturen.

2. Vi ska minska vårt bidrag till att koncentrationerna av ämnen som produceras i samhället ökar i naturen.

3. Vi ska minska vårt bidrag till att tränga undan naturens funktioner.

4. Vi ska ständigt öka vår effektivitet och minska vår resursförbrukning med bibehållen eller ökad nytta.

5. Sist men inte minst verka för sunda och säkra arbetsplatser.

Organisation
Alla medarbetare ansvarar för att miljöarbetet drivs framgångsrikt och att våra
miljömål beaktas i alla dagliga beslut. Som stöd genomför vi information till alla
medarbetare och tar fram verktyg för miljöarbetet.

Material/produktval
Vi ska välja sunda, beprövade, underhållsbara och förvaltningsvänliga material och produkter som inte skadar miljön vid utvinning, produktion och användning. De bör om möjligt vara tillverkade av förnyelsebara råvaror utan långlivade, naturfrämmande tillsatser, kräva låg energimängd i produktionen och ha en lång livslängd med bra funktion. Materialen bör kunna återanvändas, återvinnas och återgå till naturens kretslopp. Allergifrågan ska särskilt beaktas.

Utbytesprincipen
Vi ska kontinuerligt byta ut gamla material och välja bättre teknik vid
ombyggnader. De åtgärder som vi vidtar ska vara vidare utvecklingsbara mot våra
miljömål.

Försiktighetsprincipen
Vi ska undvika och avveckla de ämnen som inte är bevisat ofarliga ur miljösynpunkt.

Miljöpolicy för Ardeo Bygg & Konsult AB

Leave a Reply